December 2014 Tour Photos

Steelys Tour - Ready for the hike

Steelys Tour - Ready for the hike:

Steelys Tour - Tasty feast

Steelys Tour - Tasty feast:

Steelys Tour - Posing (i mean climbing) frame

Steelys Tour - Posing (i mean climbing) frame:

Steelys Tour - Group near Opononi

Steelys Tour - Group near Opononi:

Steelys Tour - Beautiful Milford Sound

Steelys Tour - Beautiful Milford Sound:

Steelys Tour - Dinner time

Steelys Tour - Dinner time:

Steelys Tour - L&P, World famous in NZ

Steelys Tour - L&P, World famous in NZ:

Steelys Tour - At the thermals

Steelys Tour - At the thermals:

Steelys Tour - Taking in the thermals

Steelys Tour - Taking in the thermals:

Steelys Tour - Chill time

Steelys Tour - Chill time:

Robs Tour - Bus fun

Robs Tour - Bus fun:

Steelys Tour  - All smiles

Steelys Tour - All smiles:

Steelys Tour  - Flying Kiwi group

Steelys Tour - Flying Kiwi group:

Steelys Tour  - Rescue mission

Steelys Tour - Rescue mission:

Steelys Tour  - Guides notes

Steelys Tour - Guides notes:

Steelys Tour  - Worlds steepest street

Steelys Tour - Worlds steepest street:

Steelys Tour  - In the forest

Steelys Tour - In the forest:

Steelys Tour  - In the trees!

Steelys Tour - In the trees!:

Dennis' Tour - In the sunshine

Dennis' Tour - In the sunshine:

Dennis' Tour - Tour faces!

Dennis' Tour - Tour faces!: